trešdiena, 2011. gada 30. novembris

"99 Baltie zirgi" filiāle Valmierā


LAI TOP „99 BALTIE ZIRGI” FILIĀLE VALMIERĀ !
       Vairāk kā 40 gadus pēc savas eksperimentālās izglītības sistēmas - Humānās pedagoģijas Gruzijā un Krievijā strādā Dieva izredzēts Skolotājs - profesors Šalva Amonašvili. Viņa Humānā pedagoģija ir mīlestības, prieka, savstarpējas sadarbības un kopēju panākumu pedagoģija, kas veido spēcīgu, laimīgu un veselīgu personību.

     Jau 18 gadus uz šīs pedagoģijas bāzes darbojas arī Drustu Tautskola „ 99 Baltie zirgi” (www.drustutautskola.lv). Skola ir akreditēta, mācību programmas ir licenzētas un bērni apgūst valsts izglītības standartam atbilstošu saturu.

Latvijā darbojas jau 3 šīs skolas filiāles:
*Ikšķiles Brīvā skola (www.brivaskola.lv);
*Tukuma Dzīvā skola (www.dzivaskola.lv);
*Māras skola Rīgā, Bišumuižā (www.marasskola.lv)

Visas šīs skolas radītas ciešā skolotāju un vecāku kopdarbībā.

      Humānajā  pedagoģijā galvenais princips ir „ Vispirms mīlēt, tad mācīt”. 2011.g. 17.jūlijā pieņemtais Humānās pedagoģijas Manifests saka: „ Kas nav no mīlestības pret bērnu, tas ir no ļauna” (www.humped.lv). Humānajā pedagoģijā valda kopveseluma (jeb holistiskais) pasaules uzskats: nekas šajā pasaulē nepastāv atrauti no citiem, viss un ikviens eksistē kā viena veseluma daļa – kā vienas un vienotas enerģētiskās sistēmas sastāvdaļa. Skola īsteno kopveseluma pieeju personības attīstībā un audzināšanā, vienlīdz augstu vērtējot bērna fiziskās, emocionālās, intelektuālās un garīgās vajadzības. Un arī pats bērns tiek uzskatīts kā „Debesu un Zemes, Gara un Matērijas savienība” (Hum. ped. Manifests), kā Dieva sūtīta Dvēsele. Katrs bērns atnāk uz Zemi ar savu misiju, kas jāatklāj un jāīsteno. Ja tas izdodas, cilvēks ir laimīgs.

     Pasaule sākusi runāt par Jaunās Paaudzes Bērnu nākšanu uz Zemes. Viņu misija ir augstāka par jebkuru iepriekšējās paaudzes misiju. Šos bērnus dēvē dažādi: Gaismas Bērni, Zvaigžņu Bērni, Bērni ar Kosmisku apziņu. Šie bērni ir viedi, vispusīgi talantīgi, daļai no viņiem ir neparastas spējas. Šo bērnu Dvēseles ir viegli ievainot ar autoritārismu, brutalitāti, dvēselisku tukšumu un vienaldzību. Humānās pedagoģijas uzstādījums – pieņemt pašreizējos bērnus par Gaismas pārstāvjiem - viņiem vajadzīgi tādi vecāki, skolotāji un audzinātāji, kas tiecas uz Gaismu. Viņiem vajadzīga mīlestības, labestības, sapratnes, sadarbības, dvēseliskuma, iedvesmas, līdzcietības un aizsardzības pilna dzīves telpa. Tādu piedāvā Humānā pedagoģija, kur valda skolotāja ticība tam, ka bērna spējas ir neierobežotas. Šī pedagoģija nerunā par konkurētspēju (jo mēs esam cilvēki, nevis „ resursi, darbaspēks”), bet gan par sadarbību. Visi pedagoģiskie procesi tiek veidoti atbilstoši Bērna vienotajai būtībai, nevis materiālajai dabai. Skolā centrā ir Bērns, nevis mācību programma vai skolotājs.

      Š. Amonašvili saka: „ Cilvēks kopš dzimšanas ir spārnots. Lidojuma augstumu var izmērīt ar domu. Lidojuma skaistumu izsaka jaunrade. Lidojuma straujumu izsaka atdeve. Lidojumā uzvar drosmīgais”. Un ja Bērnam, šim mazajam putnēnam, viens no spārniem ir Gaismu un Mīlestību dodoši vecāki, otrs spārns – Gaismu un Mīlestību dodoša skola, tad atliek novēlēt: „ Laimīgu lidojumu!”

8.decembrī plkst. 19:00 J. Daliņa stadiona Sporta rehabilitācijas centrā gaidīsim uz tikšanos interesentus - vecākus, vecvecākus, skolotājus un visus citus, kuri vēlas ņemt aktīvu dalību Valmieras Baltās skolas kā „ 99Baltie zirgi” filiāles(ar pirmskolas grupiņu) veidošanā!
Lai mums izdodas!
                                  Iniciatīvas grupa