trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Ammas 152.stunda

Dear One, I am Amma, the Divine Mother and I am your Mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Please evaluate your Heart Source and strengthen your Heart
Hologram.
Lūdzu novērtē savu Sirds Avotu un stiprinu savu Sirds Hologrammu.
Although you may know the final process these lessons are leading to, I strongly recommend that you follow the process as outlined.
Iespējams, ka tu zini gala procesu, uz kuru šīs mūsu nodarbības tiek virzītas. Tomēr es ļoti iesaku virzīties soli pa solim tā, kā šeit noteikts.
There are two reasons:
Tam ir divi iemesli:
1.    I want you to have experience at each step. You may teach this     to someone and you need to experience each step. This way you will be able to answer questions.
Es vēlos, lai tu apgūtu katra soļa pieredzi. Tu vari kļūt par skolotāju citiem cilvēkiem, un tev ir jāapgūst katra soļa būtība. Tikai tā tu spēsi sniegt atbildes uz jautājumiem.
2.    What you think you know may not be what is actually true.
Tas, ko tu iedomājies zinam, var arī neatbilst īstenībai.
The only way you can find out is to do this as outlined.
Vienīgais veids, kā to uzzināt, ir apgūt šo mācību soli pa solim, kā šeit noteikts.
And what if, in your "sprinting," you have already moved ahead? Enjoy that little sprint and come back to the process.
Bet, ja šajā "sprintā" tu tomēr esi aizsteidzies priekšā? Papriecājies par šo nelielo sprintu un atgriezies procesā.
Again, ask for assistance from your Soul Self and Bodysoul.
Palūdz palīdzību Pašam Es un Dvēselei.
State your intention.
Formulē nodomu.
Begin breathing deeply.
Elpo dziļi.
Spin the front and back of your Heart, Solar Plexus and Third Eye chakras.
Iegriez Sirds, Saules Pinuma un Trešās Acs čakru priekšējo un aizmugurējo daļu.
Ask your Bodysoul to spin these chakras, front and back, as fast as is safe for you. Do this for about 60 seconds.
Palūdz Dvēseli griez šīs čakras, to priekšējo un aizmugurējo daļu tik ātri, cik vien tas priekš tevis ir droši. Veic šo vingrinājumu apmēram 60 sekunžu garumā.
When finished with the "sprint," allow your chakras to continue spinning, but at a slower speed.
Pabeidzot šo "sprintu", ļauj čakrām turpināt griezties mazākā ātrumā.
As you release the low vibration energies, your heart will open more fully, fears will be leaving, limiting thoughts will spin out.
Atbrīvojot zemu vibrāciju enerģijas, tava sirds pilnīgāk atvērsies, bailes izzudīs, ierobežojošās domas izgaisīs.
Throughout the day, repeat any part of this exercise as often as you feel motivated.
Šīs dienas laikā atkārto jebkuru daļu no šī vingrinājuma, cik bieži vien vēlies.
Until tomorrow...Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy Chapman