sestdiena, 2011. gada 28. maijs

Ammas 172.stunda

Dear One,

I am Amma the Divine Mother and I am your mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
(I am assuming, even though I'm not always reminding you, that you are evaluating your Heart Source, strengthening it where needed, and strengthening your Heart Hologram.)
(Neskatoties uz to, ka es ik reizi tev neatgādinu, es domāju, ka tu tomēr vienmēr atceries, ka ir jānovērtē savs Sirds Avots un vajadzības gadījumā tas ir jāstiprina un jāstiprina ir arī Sirds Hologrammu.)
If you did yesterday's exercise, your elevated vibration has made more encodements ready to be released.
Ja tu veici iepriekšējās nodarbības vingrinājumu, tad tavas paaugstinātās vibrācijas būs tagad sagatavojušas lielāku daudzumu kodu atbrīvošanai.
Ask to remove artificial encodements anchoring in victim consciousness.
Palūdz aizvākt mākslīgos kodus, kuri ir noenkurojušies upura apziņā.
Ask that all damaged and altered natural encodements holding in victim consciousness be removed.
Palūdz, lai visi bojātie un izmainītie dabīgie kodi, kuri uztur upura apziņu, tiktu aizvākti.
Ask to have removed any artificial encodements holding in the belief there is power outside of you.
Palūdz, lai visi mākslīgie kodi, kuri uztur uzskatu, ka pastāv kāds spēks ārpus tevis, tiktu aizvākti.
Now ask for the repair of any damaged or altered natural encodements holding in the same belief.
Tagad palūdz, lai šo uzskatu uzturošie bojātie un izmainītie dabīgie kodi, tiktu salaboti.
Ask that all encodements for the beliefs, "I am the infinite power and presence of God" and "I am Love Incarnate" be activated.
Palūdz, lai visi kodi uzskatiem "Es esmu bezgalīgs spēks un Dieva klātesība" un "Es esmu Mīlestības Iemiesojums", tiktu aktivizēti.
Whenever you do the exercise in Lesson 171, you may follow it immediately with the encodement work of this session.
Ik reizi, kad tu izpildi 171. stundas vingrinājumu, tu to vari papildināt ar šīs nodarbības vingrinājumu.
Until tomorrow...
Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com