trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Ammas 158.stunda

Dear One, I am Amma, the Divine Mother and I am your Mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Please evaluate your Heart Source and strengthen your Heart
Hologram.
Lūdzu novērtē savu Sirds Avotu un stiprinu savu Sirds Hologrammu.

You will repeat yesterday's exercise for one more day before we move on.

Pirms doties tālāk, šodien atkārtosim iepriekšējo vingrinājumu.

Ask for assistance from your Soul Self and Bodysoul.
Palūdz palīdzību Pašam Es un Dvēselei.
State your intention.
Formulē nodomu.
Begin breathing deeply.
Elpo dziļi.
Spin the front and back of your Heart, Solar Plexus, Third Eye, Sacral and Throat chakras.
Iegriez Sirds, Saules Pinuma, Trešās Acs, Sakrālās un Rīkles čakru priekšējo un aizmugurējo daļu.
Ask your Bodysoul to spin these chakras, front and back as fast as is safe for you. Do this for about 60 seconds.
Palūdz Dvēseli griezt šo čakru priekšējo un aizmugurējo daļu tik ātri, cik vien tas priekš tevis ir droši. Veic šo vingrinājumu apmēram 60 sekunžu garumā.
When finished with the "sprint," allow your chakras to continue spinning, but at a slower speed. They will gently return to "normal."
Pabeidzot šo "sprintu", ļauj čakrām turpināt griezties mazākā ātrumā. Griešanās ātrums pamazām atgriezīsies "normālā" režīmā.
Repeat this exercise as often as you wish during the day, reflecting on any differences you may be experiencing.

Atkārto šo vingrinājumu dienas laikā cik vien bieži vēlies, pievēršot uzmanību arvien jaunām izjūtām.

Until tomorrow...Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy Chapman