trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Ammas 163.stunda

Dear One, I am Amma the Divine Mother and I am your mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Please evaluate your Heart Source and strengthen your Heart Hologram.

Lūdzu novērtē savu Sirds Avotu un stiprini savu Sirds Hologrammu.

Today is a short lesson on integrating the tools you have learned.

Šī būs īsa nodarbība par līdz šim apgūto paņēmienu integrēšanu.

You have been increasing the strength of your Heart Source as well as your Heart Hologram.

Apgūstot jaunos paņēmienus, tu esi stiprinājis savu Sirds Avotu un Sirds Hologrammu.

You have learned to clear your chakras pertaining to a particular issue or intention.

Tu esi iemācījies attīrīt čakras saistībā ar kādu konkrētu problēmu vai nodomu.

Now, I'd like you to take everything you've learned about encodements and apply it to the issue you have been working with.

Tagad es gribētu, lai tu atcerētos visu, ko esi iemācījies par kodiem un pielietotu to attiecībā uz to problēmu, ar kuru esi šo laiku strādājis.

Think of using encodements after the chakra clearing as a type of "clean-up." I won't be taking you through the encodement process. If you need a review, go back to past lessons.

Dari to tādā veidā, lai darbs ar kodiem ir sava veida "satīrīšana" pēc čakru attīrīšanas. Es tagad neatgādināšu vēlreiz visu procesu darbā ar kodiem, - ja nepieciešams, atgriezies pie attiecīgajām nodarbībām un tās caurlūko.

After you finish, please share your experiences with this one I speak through.

Pabeidzot šo darbu, padalies savā pieredzē ar Ketī Čepmenu.

Let her know if she has your permission to share it with others.

Pasaki viņai, vai viņa drīkst tavu pieredzi pastāstīt citiem.
Until tomorrow...Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com