trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Ammas 155.stunda

Dear One, I am Amma, the Divine Mother and I am your Mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Please evaluate your Heart Source and strengthen your Heart
Hologram.
Lūdzu novērtē savu Sirds Avotu un stiprinu savu Sirds Hologrammu.
I am going to have you repeat the exact same exercise today as you did yesterday.

Es gribētu, lai šodien tu atkārto tieši to pašu vingrinājumu, kuru mēs veicām iepriekšējā nodarbībā.

My desire is that you have as much clearing as possible for the issue you have been working with.

Es vēlos, lai attiecībā uz to problēmu, ar kuru tu izvēlējies strādāt, tiktu panākta maksimāli iespējamā attīrīšanās.

Although you know what to do, I am repeating the steps for you.

Lai arī tu zini, kas darāms, es atgādināšu šos soļus.

Ask for assistance from your Soul Self and Bodysoul.
Palūdz palīdzību Pašam Es un Dvēselei.
State your intention.
Formulē nodomu.
Begin breathing deeply.
Elpo dziļi.
Spin the front and back of your Heart, Solar Plexus, Third Eye and Sacral chakras.
Iegriez Sirds, Saules Pinuma, Trešās Acs un Sakrālās čakru priekšējo un aizmugurējo daļu.
Ask your Bodysoul to spin these chakras, front and back, as fast as is safe for you. Do this for about 60 seconds.
Palūdz Dvēseli griez šīs čakras tik ātri, cik vien tas priekš tevis ir droši. Veic šo vingrinājumu apmēram 60 sekunžu garumā.
When finished with the "sprint," allow your chakras to continue spinning, but at a slower speed. They will gently return to "normal."
Pabeidzot šo "sprintu", ļauj čakrām turpināt griezties mazākā ātrumā. Griešanās ātrums pamazām atgriezīsies "normālā" režīmā.
Please let this one I speak through know of any comments, questions or concerns.

Lūdzu padalies ar Ketiju savos komentāros, novērojumos vai jautājumos.

My blessings and love surround you always.

Mana svētība un mīlestība vienmēr ir ar tevi.
Until tomorrow...Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy Chapman