trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Ammas 159.stunda

Dear One, I am Amma, the Divine Mother and I am your Mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Please evaluate your Heart Source and strengthen your Heart
Hologram.
Lūdzu novērtē savu Sirds Avotu un stiprinu savu Sirds Hologrammu.

Today, you will begin spinning the Root chakra.

Šodien sāksim darbu ar Pamata (Sakņu) čakru.

As you may know, this chakra has just one opening, facing towards the ground from between your legs.

Tu jau droši vien zini, ka šai čakrai ir tikai viena atvere, kas atrodas starp kājām un ir vērsta uz leju.

Clearing this chakra will assist you in being more firmly grounded.

Šīs čakras attīrīšana sekmēs tevis pilnīgāku iezemēšanos.

You will also release congestion as it relates to social groupings such as family, religions, country, etc. Resistance to being on the planet can also be released while spinning this chakra.

Turklāt tu atbrīvosi enerģētiskos sablīvējumus, kas attiecas uz sociālo grupu (piem. ģimene), reliģiju, valsts u.c. līdzīgām sfērām. Pretestība būšanai uz Zemes arī var tikt atbrīvota, griežot šo čakru.

Let's begin.

Aiziet!

State your intention.
Formulē nodomu.
Begin breathing deeply.
Elpo dziļi.
Spin the front and back of your Heart, Solar Plexus, Third Eye, Sacral and Throat chakras.
Iegriez Sirds, Saules Pinuma, Trešās Acs, Sakrālās un Rīkles čakru priekšējo un aizmugurējo daļu.
Spin your Root chakra.

Iegriez Pamata čakru.

Ask your Bodysoul to spin these chakras, front and back, as fast as is safe for you. (Your Bodysoul knows exactly how to spin your Root chakra.) Do this for about 60 seconds.
Palūdz Dvēseli griezt šo čakru priekšējo un aizmugurējo daļu tik ātri, cik vien tas priekš tevis ir droši. Veic šo vingrinājumu apmēram 60 sekunžu garumā.
Allow your chakras to continue spinning, but at a slower speed. They will gently return to "normal."

Ļauj čakrām turpināt griezties mazākā ātrumā. Griešanās ātrums pamazām atgriezīsies "normālā" režīmā.

Repeat this exercise as often as you wish during the day, reflecting on any differences you may be experiencing.

Atkārto šo vingrinājumu dienas laikā cik vien bieži vēlies, pievēršot uzmanību arvien jaunām izjūtām.

Until tomorrow...Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com