trešdiena, 2011. gada 25. maijs

Ammas 162.stunda

Dear One, I am Amma the Divine Mother and I am your mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Please evaluate your Heart Source and strengthen your Heart Hologram.

Lūdzu novērtē savu Sirds Avotu un stiprini savu Sirds Hologrammu.

Repeat yesterday's exercise. If you need to remind yourself of the steps, please refer to yesterday's lesson.

Atkārto iepriekšējās nodarbības vingrinājumu. Ja nepieciešams, pārlasi iepriekšējā sūtījumā norādītos secīgos soļus.

When you have finished, I want you to think about the changes you've experienced since you began learning how to release the congestion in your chakras.

Kad būsi beidzis, es vēlētos, lai tu padomā par tām izmaiņām, kas tevi skārušas kopš esi uzsācis mācīties, kā atbrīvot sablīvējumus čakrās.

How do you feel about the progress you made towards the intention you set almost two weeks ago.

Kāds progress ir sasniegts attiecībā uz nodomu, kuru tu formulēji, kad uzsāki darbu ar čakru "iegriešanu"?

Write down the changes, big and little.

Piefiksē pārmaiņas – gan lielās, gan mazās.

You now have another powerful tool you can use.

Tagad tu esi apguvis vēl vienu spēcīgu paņēmienu, kuru vari pielietot.

This chakra clearing tool is only dependent upon you and your willingness to use it.

Čakru attīrīšanas paņēmiens, tā efektivitāte ir atkarīga vienīgi no tevis, no tavas vēlēšanās to izmantot.

You do not need to call upon or pay anyone to use this tool. Your power resides totally within.

Tev nav jāgriežas pie kāda pēc palīdzības vai kādam jāmaksā par šo paņēmienu. Tavas spējas pilnībā mājo tevī pašā.
Until tomorrow...Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com