otrdiena, 2012. gada 14. februāris

Ješua "Par Šri Ganeši un dažām garīgajām skolām"1. Miljoniem indusu tic, ka tu esi Šri Ganeši iemiesojums. Ceru, ka tas patiešām ir tā?

Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos tev par šo jautājumu. Cilvēkiem un tam apziņas līmenim, kurā atrodas vairums no viņiem, ir raksturīgi domāt tēlaini, viņi piešķir tēlus tām idejām, principiem un jēdzieniem, uz kuriem eksistē materiālais visums, tajā skaitā šī planēta un viss, kas uz tās ir. Man ir jāpaskaidro, ka Šri Ganeši patiesībā nav būtība. Es pamēģināšu paskaidrot pietiekami skaidri, kas tas ir Šri Ganeši. No vienas puses Šri Ganeši – tas ir dievišķs princips un dievišķa programma no Radītāja, radījuša šo visumu un to tā daļu, kura uztur šajā visumā trešā līmeņa matēriju (3ML), kurai pieder arī šī planēta. Tie ir bāzes principi un programma, kura eksistē, balstoties uz sakrālo ģeometriju, un pilnībā apraksta visu radīto no bāzes principiem līdz mehānismiem, kā ienāk dievišķās enerģijas šo principu uzturēšanai un šī līmeņa materiālā visuma eksistencei. Tā kā, no vienas puses tas ir dievišķs princips, no otras puses tas ir matērijā iemiesots dievišķs princips, uz kura pamata tiek uzturēts viss, ko jūs redzat jums apkārt, tajā skaitā arī jūsu ķermeņi. Tā ir tā daudzprofilu un pēc struktūras sarežģītā enerģija, kuru es ne velti nosaucu par sarežģītu dievišķu programmu, kurā ir ietverts burtiski viss, tajā skaitā arī visas matērijas formas. Visi galvenie dievišķie principi nodrošina šīs matērijas uzturēšanu un tās eksistenci. Caur šo enerģiju tiek uzturētas matērijas burtiski katras daļiņas dievišķās vibrācijas, un, ja iedomātos, ka mēs noslēdzam šīs enerģijas plūsmu, tad jūsu materiālais visums vienkārši pārstātu eksistēt, tāpēc ka tam atņemtu galveno enerģijas avotu.

Viss, kas eksistē apkārt jums, eksistē, pateicoties dievišķajai Mīlestības enerģijai, un tas attiecas kā uz nemateriālajiem, kā jūs saucat, priekšmetiem, tā arī uz apgarotajām būtībām, dzīvnieku pasaule vai cilvēks, tam nav nozīmes. Viss, burtiski visas formas, kuras šeit eksistē, jūsu ķermeņi – viss eksistē, pateicoties šīs enerģijas neizsīkstošajai plūsmai. Ir tiešs šīs enerģijas sakars ar Kundalini enerģiju, un tieši Šri Ganeši nosaka to, kad jūsu kundalini paceļas tam, lai piesauktu darbam papildus enerģijas jūsu attīstības un tās turpināšanas atbalstīšanai.

Jūs visi piedzimāt uz šīs planētas arī, pateicoties šai enerģijai un dievišķajam principam, ieliktam šī līmeņa matērijas uzturēšanas programmā, kas pēc būtības jūsu uztverei ir šīs planētas ar visu, kas uz tās ir, eksistences cēlonis un sekas. Tieši šī enerģija rūpējas par visu, kas eksistē apkārt jums, un par jums tajā skaitā. Tā seko tam, lai viss notiktu tieši laikā, viss atrodas šīs enerģijas kontrolē, un visu nosaka principi, ietverti šajā enerģijā. Šī enerģija pilnībā uztur jūsu ķermeni un visas tā vibrācijas.

Un, ja cilvēks, kurš pēc šīs pašas dievišķās programmas šajā vietā (planēta Zeme) ar piešķirtām brīvās gribas tiesībām nenovirzās savā dzīvē no šiem dievišķajiem likumiem un principiem, viņš patiešām pilnībā tiek apgādāts ar visu nepieciešamo eksistencei materiālajā ķermenī un materiālajā pasaulē.

Šajā gadījuma viss visums atbalsta viņu un viņa domas un vēlēšanās. Šis cilvēks bauda patiesu pārpilnību, šis cilvēks ir laimīgs un skaitās veiksminieks. Tieši šajā nozīmē tiek noteikts, ka Šri Ganeši ir tā dievība, kura atnes veiksmi. Patiesībā veiksmi atnesat sev jūs paši, ievērojot tos dievišķos likumus un principus, kuri ir ielikti sākotnēji, radot šo matēriju, šo planētu un šos ķermeņus.

Tā kā tavam jautājumam attiecībā uz to, vai Šri Ganeši nav mans iemiesojums, ir atbilde – nē. Man ir sakars ar šo dievišķo programmu un šo principu tādā mērā, kādā es esmu dievišķa radība un arī eksistēju un darbojos, pamatojoties uz dievišķajiem principiem un dievišķajiem likumiem.

Kad es iemiesojos uz šīs planētas, es arī pilnībā nonācu šīs programmas iedarbībā, programmas ar nosaukumu Šri Ganeši, kura uztur šo matēriju, un ļoti labi zinu no šī materiālā visuma iekšienes, kā tā strādā. Šajā nozīmē es, tāpat kā visi jūs, esmu viens no daudzajiem šīs programmas darba izzinātājiem, darba, kurš tika veikts no šejienes, no šī apziņas un matērijas līmeņa, kas iespējams tikai, iemiesojoties un izmantojot šo ķermeni-nesēju.
Es varu arī piebilst, ka Šri Ganeši, tāpat kā jebkura enerģija kustībā, izstaro elektromagnētiskās vibrācijas, daļiņām kustoties, un tā ir specifiska šim matērijas līmenim, un tāpēc tai ir sava struktūra. Konkrēti, tās struktūrā ir iekļauti visi tieši šīs dimensijas un matērijas uzturēšanas principi, tieši tāds jūsu ķermenis ir radīts šīs dimensijas uztverei, un tas pilnībā atbilst pamata elementa, kurš ir pamats tieši organiskās (oglekļa) dzīvības eksistencei uz šīs planētas, eksistences principiem. Tādejādi piemēra veidā es izskaidroju jums, kāpēc dzīvībai šajā matērijas līmenī ir organiska daba. Tas viss ir šī līmeņa matērijas eksistences principi (Šri Ganeši), un tieši uz šiem principiem un šīs enerģijas īpatnībām tiek būvēts viss, kas eksistē trešajā matērijas līmenī un materiālajā visumā.

2. Kā tu attiecies pret Pareizticīgo kristietību, un, konkrēti, pret patriarhu Kirilu?

3. Ko tu teiksi par slāvu-āriešu kultūras atdzimšanu un par slāvu-āriešu vēdām?

Visas reliģijas, kuras tagad eksistē uz planētas, tādā vai citādā mērā ir spēcīgi dievišķo enerģiju pārvadītāji un ir ar iespējām uzturēt patieso zināšanu par planētu un tās garīgās dzīves vēsturi. Visas reliģijas tiek uzturētas un eksistē tikai ar tiem garīgajiem sasniegumiem, kurus ir sasnieguši cilvēki, tās atbalstoši. Neaizmirstiet šo ietekmes uz kolektīvo apziņu un realitāti pamata principu. Caur viņiem daudzējādā ziņa tagad tiek uzturēti tādi apstākļi eksistencei matērijā, lai notiktu attīstība un nenotiku totāls sabrukums. Taču, tāpat kā vairums reliģiju, kuras tagad eksistē, arī tās sadalīšanās, kuras ir notikušas tajās, ir izkropļotas uztveres un novirzes no Patiesības atspulgs.

Dzīvības izcelšanās un dzīvības uzturēšanas, saprāta uzturēšanas avots ir VIENS. Pateicoties Patiesības uztveres izkropļojumiem tie sadalījās, un šis sadalījums ir mākslīgs. Tie principi un bāzes postulāti, kuri ir iekļauti reliģijās un tajā skaitā arī pareizticīgajā kristietībā, ne visi ir interpretēti ar maziem izkropļojumiem. Vēsturisko apstākļu un dažādu ietekmju, dažādu izvēļu un cīņu par varu pār cilvēku prātiem dēļ bija daudz visdažādāko samainīšanu un izkropļojumu. Pasvītrošu, ka tas viss notika ne tikai pareizticīgajai kristietībai, bet arī citām reliģijām, un ne vienmēr ar ļaunu nolūku. Un tie visi ir likumsakarīgi procesi, kurus mēs nevērtējam no redzes viedokļa, kas ir labi un kas ir slikti. Es tagad pēc tava lūguma izdaru vērtējumus tikai kā salīdzināšanu ar Dievišķā Avota Patiesībām, dievišķo šablonu. Mums nav duālās uztveres, un mēs neveicam tādus vērtējumus, kā to dara jūsu prāts dualitātes apstākļos. Tā pieredze, kuru tagad iegūst dvēseles, kuras teritoriāli vai garīgi ir izvēlējušās sev to vai citu reliģiju, tas viss ir ļoti interesants un ar tiesībām būt, un nevar principā tikt nosodīts.

Agri vai vēlu katra dvēsele nonāks pie tiem secinājumiem un tām augsto Patiesību apzināšanām, par kuriem es jums tagad saku. Tēvs visām reliģijām ir viens, un tas, ka viņš atšķiras jūsu uztveres apstākļos un atšķiras dažādu kultūru un dažādu tautu apstākļos, nav neparasti dualitātes apstākļos. Pēc savas būtības eksistē tikai dažāda pakāpe un dažādi varianti nobīdei no Patiesības. Patiesība, tāpat kā Tēvs, ir vienota, un noteikti caur jums un caur jūsu augšupcelto apziņu notiks katrā no jums tas moments, kad jūs apzināsieties, ka patiesībā šo reliģisko atšķirību nav.

Kas attiecas uz patriarhu Kirilu, tad es atgādināšu, ka nekā nejauša nav mūsu dzīvē, un visi garīgie līderi atbilst tam laikam un tiem uzdevumiem, kurus izpilda teritoriāli tās vai citas tautas savā attīstībā. Tagad ir īpašs laiks, un tas ir īpašs ne tikai katram no jums personīgi, tas ir īpašs arī teritoriāli. Tas ir īpašs visām tautām, tāpēc ka notiek karmiskā pabeigšana lielā kosmiskā cikla pabeigšanas ietvaros, un karmiskās atstrādes iziet ne tikai atsevišķi subjekti, bet arī visas valstis un visas teritorijas. Šis process noteikti tiks pabeigts šajā laikā. Daļa cilvēku izvēlēsies palikt un neveikt kvantu pāreju un tiks pārvietoti ar karmiskajām programmām, un izstrādās savus karmisko uzdevumus analoģiskā līmenī nākošajā kosmiskajā ciklā.

Kā jūs zināt, planēta izvēlējās pāreju, un viņa šo pāreju veic. Tāpēc visās teritorijās un burtiski visos planētas stūrīšos noritēs karmiskās atstrādes un attīrīšanas, un viss aplamais, viss no Patiesības attālinātais, tiks apgaismots un izvilkts ārā. Taisni tāpat, kā katram no jums notiek attīrīšanās notiekošo izmaiņu ietvaros, tā arī planēta attīrās un attīrīsies gan karmiski, gan emocionāli. Atkal būs pieprasītas patiesas garīgas vērtības, un, ja tās kādu laiku atradās ēnā un nebija pieprasītas kolektīvās apziņas ārējo apstākļu dēļ, tad tagad ir pienācis laiks, kad šīs patiesības atkal atmirdzēs un tiks parādītas pasaulei. Parādītas tam, lai ar savu mirdzumu un savu skaistumu palīdzētu planētas iedzīvotājiem, tajā skaitā arī reģionāli, izlabot savas garīgās nobīdes, izslēgt no savas attīstības garīgas kļūdas un iziet pie apziņas attīrīšanas un apziņas tālākas augšupcelšanās.

Slāvu-āriešu kultūra un slāvu-āriešu vēdas, – tā ir sena garīga zināšana, kurā ietverti svarīgi garīgie principi, un tie ir ļoti tuvināti patiesībai, tajos ir ievērojami mazāk izkropļojumu salīdzinājumā ar tiem priekšstatiem, kuri pastāv tagad garīgajās kultūrās un sabiedrībās uz planētas. Ar slāvu-āriešu vēdām notiks tas, par ko es teicu augstāk – tās būs atkal pieprasītas, un jūs jau novērojat šo procesu, tāpēc ka interese par tām pieaug, un arvien vairāk cilvēku vēršas pie tām un atrod tajās atbildes uz saviem garīgajiem jautājumiem. Jebkura atbilde var parādīties tikai tad, kad parādās patiesa vajadzība šo atbildi uzzināt, un jūs ar savām iekšējām izmaiņām esat parādījuši tos jautājumus, uz kuriem arī ir parādītas atbildes. Dzīve noteikti uzdāvinās jums atbildes uz patiesiem garīgiem nodomiem un pieprasījumiem caur visiem iespējamajiem jau eksistējošajiem veidiem un caur jaunām formām, nododošām jums Patiesību par jums pašiem un par to, ko jūs visi darāt uz šīs planētas.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 31.07.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe